1. “Thông tin chi tiết của gói dịch vụ”
  2. Ghi thông tin đầy đủ khi có nội dung chính xác