theo BMJ,

Những người đã tiếp xúc với một trường hợp có thể hoặc đã được xác nhận sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa người tiếp xúc là một người đã trải qua bất kỳ trường hợp phơi nhiễm nào sau đây trong 2 ngày trước và 14 ngày sau khi bắt đầu có các triệu chứng của một trường hợp có thể xảy ra hoặc đã được xác nhận: tiếp xúc trực tiếp với một người có thể hoặc trường hợp được xác nhận trong vòng 1 mét (3 feet) và trong ít nhất 15 phút; tiếp xúc vật lý trực tiếp với một trường hợp có thể xảy ra hoặc đã được xác nhận; chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân bằng COVID-19 có thể hoặc đã được xác nhận mà không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân được khuyến nghị; hoặc các tình huống khác như được chỉ ra bởi các đánh giá rủi ro địa phương. [115]

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ định nghĩa một người tiếp xúc gần là một người ở cách người bị bệnh trong vòng 2 mét (6 feet) ít nhất 15 phút trong khoảng thời gian 24 giờ, bắt đầu từ 2 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng (hoặc 2 ngày trước khi thử nghiệm ở những bệnh nhân không có triệu chứng)